การเลือกใช้เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ บ้านพักอาศัย/โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สำหรับอาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีเรื่องราคา และค่าบำรุงรักษา เข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องปั๊มน้ำมี คือ ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ, อุณหภูมิ, ความหนืด, ความหนาแน่น, อัตราการสูบที่ต้องการ, ความดัน, หรือความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป และ ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้ ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่ ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สำหรับบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสำเร็จรูป ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน และมีฝาครอบ ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วย สวิตช์ความดัน ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊ม Grundfos ก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ปั๊ม Grundfos ก็จะหยุดทำงาน เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดกลาง ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มาก และสามารถเลือกความดันได้หลายระดับ ในการเลือกปั๊มน้ำใช้ในบ้านพักอาศัย ควรเลือกปั๊ม Grundfos ที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด เพราะถังความดันจะเก็บน้ำช่วยรักษาความดันภายในท่อส่งน้ำ และมีผลให้ในขณะใช้งานปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และปั๊มน้ำจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย

Comments are closed.